HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 26 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 217 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 216 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 206 เรื่อง แต้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 18 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว150 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  [ 17 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว84 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษ  [ 11 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0117.2/ว63 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั  [ 9 ม.ค. 2560 ]   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ ประจำปี 2560  [ 26 ธ.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.5/10638 เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น  [ 14 พ.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ว10557 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3  [ 7 พ.ย. 2559 ]   
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙  [ 31 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.3//ว10416 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 26 ต.ค. 2559 ]   
 
เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า'ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ &quo  [ 25 ต.ค. 2559 ]   
 
ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 21 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.1/ ว 10239 เรื่อง มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ลว 10 ตุลาคม 2559  [ 10 ต.ค. 2559 ]   
 
เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฎิบัติรา  [ 10 ต.ค. 2559 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 3 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.3/ว10104 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายอุกริช พึ่งโสภา)  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
คำสั่งมอบอำนาจ 5 ตุลาคม 2558  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
   1      2     (3)     4      5   
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,275 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com