HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 9 พ.ย.59 - 31 มี.ค.60  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการค  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ว9960 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)  [ 5 ก.ย. 2559 ]   
 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 5 ก.ย. 2559 ]   
 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน  [ 25 ส.ค. 2559 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 2559  [ 16 มิ.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/9830 เรื่อง ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559  [ 15 ส.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1660 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 22/2559  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1658 เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 มิย.59)  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1659 เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 มิย.59)  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1652 เรื่องแนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  [ 5 ก.ค. 2559 ]   
 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559  [ 24 พ.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.5/ว1601 เรื่องขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 30 มิ.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.4/ว1531 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลา  [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม -  [ 5 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.1/ว 1650 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้  [ 5 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.1/ว1633 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.3/ว1634 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 1632 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่  [ 1 ก.ค. 2559 ]   
 
   1      2      3     (4)     5   
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,277 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com