HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ปจ 0017.5/ว1601 เรื่องขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 30 มิ.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.4/ว1531 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลา  [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม -  [ 5 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.1/ว 1650 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้  [ 5 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.1/ว1633 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0023.3/ว1634 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 1632 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก  [ 4 ก.ค. 2559 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่  [ 1 ก.ค. 2559 ]   
 
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อยปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"  [ 5 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.2/1725 เ รื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อน  [ 3 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว281 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 2 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.2/472 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 11 ม.ค. 2559 ]   
 
ที ปจ ๐๐๒๓.๕ /๙๗๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๘  [ 24 ก.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘  [ 31 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๔ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๓ เ รื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๖ เรื่อง การดำเนินภาระกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2558 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)  
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 887,733 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com