HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อยปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"  [ 5 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.2/1725 เ รื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อน  [ 3 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว281 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 2 ก.พ. 2559 ]   
 
ที่ ปจ 0023.2/472 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 11 ม.ค. 2559 ]   
 
ที ปจ ๐๐๒๓.๕ /๙๗๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๘  [ 24 ก.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘  [ 31 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๔ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๓ เ รื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘  [ 13 มี.ค. 2558 ]   
 
ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๖ เรื่อง การดำเนินภาระกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2558 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)  
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,274 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com