HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว126) 6 ก.ย. 2550
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว127) 6 ก.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากร อปท.เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น5,นักวิชาการศึกษารุ่น10,นิติกรรุ่น11และจนท./จพง.พัสดุรุ่น12 (มท 0807.3/ว1748) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2550
การ คัดเลือกบุคลากร อปท.เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลังรุ่น 12,บุคลากรรุ่น 14,จนท./จพง.ธุรการรุ่น 17,จนท./จพง.การเงินและบัญชีรุ่น 13และจนท./จพง.พัสดุรุ่น 11(มท 0807.3/ว1737) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2550
ขอเชิญส่งบทความประกวด เรื่อง "การปฏิบัติงานตามแนวทาง 4 ป"(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว402) 6 ก.ย. 2550
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว2988) 6 ก.ย. 2550
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2550 5 ก.ย. 2550
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มท 0892.4/ว2929) 5 ก.ย. 2550
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีนักบริหารงาน ฯ จังหวัดชายแดนใต้ 5 ก.ย. 2550
โครงการ อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 2550 - 24 พ.ค. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1732) 5 ก.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 7 ต.ค. 2550 - 31 พ.ค. 2551 (ด่วนมาก มท 0809.6/ว1731) 5 ก.ย. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น10,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น10,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น12,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น12 และจนท./จพง.ธุรการ รุ่น 16(มท 0807.3/ว1726) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.ย. 2550
ขอเชิญชมโทรทัศน์รายการ "ปลอดภัยไว้ก่อน" (มท 0801.3/ว397) 5 ก.ย. 2550
อบรมสัมมนาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่สันทนาการ ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1701) [รายชื่อเทศบาล ฯ] 4 ก.ย. 2550
กำหนดมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลเด็กดีเด่น พร้อมกับการจัดงาน [รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2550 รายจังหวัด] 4 ก.ย. 2550
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 15 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว315) 4 ก.ย. 2550
ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดภาพและเสียงการจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1658) 4 ก.ย. 2550
ขอให้เร่งรัดในการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว1666) 3 ก.ย. 2550
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0803/ว1665) 3 ก.ย. 2550
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ (มท 0803/ว1684) 3 ก.ย. 2550
การแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อบต.วังน้ำเขียว จังหวัดนครปฐม (มท 0809.2/ว125) 3 ก.ย. 2550
สรุป มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2550 3 ก.ย. 2550
<< หน้าแรก...     687      688      689      690     (691)     692      693      694      695     ....หน้าสุดท้าย >> 727
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,802 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com