HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว639) 20 เม.ย. 2550
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMIS (มท 0803/629) 20 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร "นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 5" [บัญชีรายชื่อ ฯ] 20 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 20 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว650) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว648) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคากรท้องถิ่นหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ปี 2550 (มท 0807.3/ว647) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว646) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว645) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ ครอบครัว ปี 2550 18 เม.ย. 2550
สำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม และแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. และโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร 18 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 12 เม.ย. 2550
การจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/4517) 12 เม.ย. 2550
รับ สมัครบุคลากร อปท. เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของ อปท. ระยะที่ 2" และหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ ระยะที่ 1" 10 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี รุ่นที่ 6 10 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 [ใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ] 10 เม.ย. 2550
การปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว614) 10 เม.ย. 2550
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2549 9 เม.ย. 2550
การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว338) 9 เม.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว612) [แบบใบสมัครเปลี่ยนสายงาน] [แบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล ฯ] 9 เม.ย. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น" รุ่นที่ 4 5 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     687      688      689      690     (691)     692      693      694      695     ....หน้าสุดท้าย >> 708
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 887,690 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com