HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ปจ 0017.1/ว1209 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 27 เม.ย. 2560 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1124 เรื่อง ขอส่งรายงานมาตรฐานด้านการจัดระบบจราจรในเมืองภูมิภาค ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบ  [ 19 เม.ย. 2560 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1063 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 11 เม.ย. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว1010 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง  [ 5 เม.ย. 2560 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 28 มี.ค. 2560 ]   
 
การดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ปี2560  [ 21 มี.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0017.2/ว589 เรื่องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง  [ 3 มี.ค. 2560 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 11 ก.พ. 2560 ]   
 
ปจ 0023.3/186 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 24 ก.พ. 2560 ]   
 
ปจ 0017.2/ว516 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจด  [ 21 ก.พ. 2560 ]   
 
การพัฒนาศักยภาพของข้า้ราชการด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)  [ 21 ก.พ. 2560 ]   
 
เรื่อง ระเบียบ คกก.สสว. ช่วยเหลือ SMEs  [ 27 ม.ค. 2560 ]   
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 26 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 217 เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 216 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
ที่ ปจ 0023.3/ว 206 เรื่อง แต้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ  [ 23 ม.ค. 2560 ]   
 
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  [ 18 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว150 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  [ 17 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว84 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษ  [ 11 ม.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0117.2/ว63 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั  [ 9 ม.ค. 2560 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8   
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,251,814 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com