HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520 19 พ.ค. 2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520 19 พ.ค. 2552
พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525 19 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 18 พ.ค. 2552
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9   
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,169,213 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com