HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (มท 0801.3/ว52) 5 ก.พ. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว263) 5 ก.พ. 2551
การ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว272) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2551
การจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก วุฒิสภาและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว392) 5 ก.พ. 2551
ดาวน์โหลดข้อมูลอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน 5 ก.พ. 2551
โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ด่วนมากที่ มท 0804.5/ว265) 5 ก.พ. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว270) 5 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว269) 5 ก.พ. 2551
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว252) 5 ก.พ. 2551
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคไข่ไก่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว217) 5 ก.พ. 2551
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) (มท 0893.3/ว216) 5 ก.พ. 2551
การประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว215) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 2/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว49) 4 ก.พ. 2551
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว44) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือแจ้งเหตุการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว250) 1 ก.พ. 2551
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว209) 1 ก.พ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว220) 1 ก.พ. 2551
การกำหนดรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว208) 1 ก.พ. 2551
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว222) 1 ก.พ. 2551
การพักงานและว่ากล่าวตักเตือนผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(มท 0803/ว207) 1 ก.พ. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 1 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว235) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     687      688      689      690     (691)     692      693      694      695     ....หน้าสุดท้าย >> 749
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,169,232 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com